Kleines Mädchen, Kailo, Gambia

Little Girl, Kailo, The Gambia
Kailo